Space4SENSE

КОМФОРТНО / КОМПЛЕКСНО / ДОСТУПНО / АТМОСФЕРНО

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ПО ПРОВЕДЕННЮ ТРЕНІНГІВ № 02/20

м. Київ                                                                                              «01» лютого 2020 р.Даною Публічною офертою пропонується необмеженому колу споживачів (надалі за текстом – «Клієнти») укласти договір про надання послуг з проведення тренінгів з Фізичною особою підприємцем - Самусєвим Станіславом Сергійовичем (РНОКПП: 2915620531), що здійснює свою діяльність зокрема, але не виключно, на території Клубного тренінгового центру S4S (надалі – «Договір»), шляхом придбання Клубної картки S4S у Продавця у місцях продажу даних Клубних карток. 


Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

Клубний тренінговий центр S4S: Приміщення на березі Дніпра в Оболонському районі м. Києва, з залами різної площі та функціональним призначенням, які оснащені найсучаснішим презентаційним обладнанням, аудіо/відео системами, інноваційною системою опалення, вентиляції, освітлення, камінами, тощо, в якому Виконавець зобов’язується надати Послуги Клієнту у випадку додержання усіх вимог даної Оферти. Приміщення Клубного тренінгового центру S4S належить Виконавцеві на праві приватної власності та знаходиться за адресою: місто Київ, проспект Героїв Сталінграду 2д, приміщення №722 (далі за текстом – Приміщення).

Публічна оферта (надалі – «Оферта») – публічна пропозиція Виконавця (викладена на Сайті https://www.s4s-team.com.), адресована невизначеному колу фізичних осіб (споживачів), укласти договір про надання послуг по проведенню тренінгів на визначених умовах. Період прийняття оферти 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів/ не обмежений (необхідне підкреслити).

Договір – договір про надання послуг по проведенню тренінгів, укладений між Виконавцем та Клієнтом на умовах Оферти з моменту Акцепту Клієнтом її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом умов Оферти Договору та його додатків. Моментом Акцепту вважається оплата вартості Клубної картки S4S та/або придбання одноразового Заняття по програмі «S4S start» у місці її продажу, за наявності документа про оплату, який це підтверджує. 

Клубна картка S4S:

- матеріальний носій, який виготовлений у формі паперової або пластикової картки з індивідуальним номером та цифро-буквеним набором символів, що підтверджує в межах її вартості право Клієнта вимагати від Виконавця надання  Послуг відповідно до умов даної Оферти після придбання Клубної картки;

- електронний штрих код, що містить інформацію про тип Клубної картки S4S, термін її дії, власника Клубної карти, який після підписання Клієнтом заяви про приєднання до даного Публічного договору, оплати Клубної карти S4S відповідного типу, направляється на електронну адресу чи  месенджер Клієнта.

Виконавець – Фізична особа підприємець – Самусєв Станіслав Сергійович, який належним чином зареєстрований відповідно до законодавства України, здійснює свою діяльність у Клубному тренінговому центрі S4S за адресою: місто Київ, проспект Героїв Сталінграду 2д, приміщення №722, та зобов’язується надати Послуги Клієнту у відповідності до умов даної Оферти.

Комерційний (ні) представник (ки) Виконавця– особа (би), яка (кі) належним чином зареєстрована (ні) відповідно до законодавства України, діє (ють) від свого імені, але за дорученням, в інтересах та за рахунок Виконавця на підставі укладених з ними договорів та зазначена (ні) в додатку до даної Оферти, та якій (ким) Виконавцем надано право обробляти персональні дані Клієнтів від імені Виконавця.

Клієнт – споживач (фізична особа, віком від 18 років)  послуг по проведенню тренінгів, які надаються Виконавцем на умовах цього Договору, який володіє Клубною карткою та/або придбав право участі в одноразовому Занятті по програмі «S4S start».

Послуги по проведенню тренінгів – організація та проведення Занять (індивідуальних та групових) види, тривалість, вартість та умови проведення яких, передбачені в Додатках до даного Договору. Для проведення Занять Виконавець за власним вибором залучає різноманітних висококваліфікованих фахівців (тренерів) на підставі окремих Договорів.

Правила Клубного Тренінгового Центру S4S (надалі – «Правила») – зведений перелік умов надання послуг, правил поведінки у Тренінговому Центрі, вимог до відвідувачів, видів послуг, їх об’єм, та іншої необхідної інформації, яка стосується споживачів послуг (Додаток № 2 до Договору).

Вартість Клубної картки S4S та одноразового Заняття по програмі «S4S start» – це вартість, що зазначається у місцях продажу Клубних карток та міститься в Додатку №3 до даної Оферти.

Сайт Виконавця (надалі – «Сайт») – офіційна веб-сторінка Виконавця в Локальній мережі та в мережі Інтернет, за адресою http://www.s4s-team.com, яка є одним з основних джерел інформування Клієнта.

Послуги – послуги по проведенню тренінгів, визначені у Додатку № 1 до даної Оферти та на сайті https://www.s4s-team.com. 

Місця продажу – місця (точки продажу), де Клієнт має можливість придбати Клубну картку S4S.


1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору є отримання Клієнтом послуг з проведення тренінгів у  Виконавця із залученням за його вибором фахівців (тренерів,  майстрів) в Клубному тренінговому центрі S4S. Клієнт зобов’язується сплатити вартість Послуг шляхом придбання Клубної картки S4S або разового Заняття по програмі «S4S start» у Місцях продажу, та дотримуватися усіх умов цього Договору та усіх додатків до нього. 

1.2. Порядок укладання даного Договору (акцепту даної Оферти):

1.2.1. Комерційний представник розміщує дану Оферту на Сайті та/або на рецепції у  Клубному тренінговому центрі S4S  для того, щоб будь-яка фізична особа могла придбати Послуги у  Виконавця.

1.2.2. Для укладання даної Оферти Виконавець та/або уповноважена ним особа та/або Комерційний представник здійснює продаж Клубних карток S4S  у Місцях їх продажу. 

1.2.3. Клубні картки S4S можуть відрізнятися за типами, вартістю та дають право на отримання різного об’єму Послуг Виконавця. 

1.2.4. Обираючи та купуючи Клубну картку S4S (здійснюючи оплату вартості Клубної картки S4S у Місці її продажу або за допомогою мережі Інтернет) відповідного типу, Клієнт Акцептує дану Оферту Договору, підтверджує, що ознайомився з умовами даної Оферти Договору та її додатків, з обсягами та умовами отримання Послуг, які відповідають придбаній Клієнтом Клубній картці S4S. Після підписання Заяви про приєднання до даного Публічного Договору, придбання Клубної карти S4S відповідного типу, Клієнт протягом 24 годин з моменту здійснення оплати на умовах, передбачених даним Договором, отримує штрих код на свою електронну адресу. Після цього Клубна карта S4S вважається активованою, а Клієнт набуває право відвідувати заняття на умовах, передбачених даним Договором в межах придбаної Клубної карти S4S. Клієнт під час відвідування занять до їх початку пред’являє Клубну карту  S4S та/або отриманий штрих код Виконавцю або уповноваженій ним особі. Виконавець або уповноважена ним особа за допомогою спеціального пристрою сканує (зчитує) штрих код, наданий Клієнтом, в результаті чого від загальної кількості годин, що обліковується за Клубною карткою S4S відповідного типу та є наявними на момент такого сканування,  відмінусовується тривалість одного Заняття. Клієнт відвідує Заняття. Відмова Клієнта відвідати Заняття після проведення сканування штрих коду не вважається порушенням Виконавцем умов даного Договору та не є підставою для повернення коштів Клієнту повністю або частково, відмінусований час не підлягає поновленню, а послуга вважається наданою Виконавцем у відповідності до умов даного Договору.

1.2.4.1. Після підписання Заяви про приєднання до даного Публічного Договору, придбання та оплати разового Заняття по програмі «S4S start», Клієнт протягом 24 годин з моменту здійснення оплати на умовах, передбачених даним Договором, отримує штрих код на свою електронну адресу чи месенджер, який містить інформацію про його прізвище, ім’я по-батькові, дату та час проведення  Заняття. Клієнт під час відвідування Заняття до його початку пред’являє отриманий штрих код Виконавцю або уповноваженій ним особі. Виконавець або уповноважена ним особа за допомогою спеціального пристрою сканує (зчитує) штрих код, наданий Клієнтом, після чого такий штрих код вважається погашеним, а послуги наданими у відповідності до вимог даного Договору.

1.3. У разі придбання Клубної картки S4S та підписання Заяви про приєднання до даного Публічного Договору онлайн за допомогою мережі Інтернет, Клієнт може отримати Клубну картку S4S в Клубному тренінговому центрі S4S, або отримати її на електронну адресу чи месенджер у вигляді штрих коду, в інших випадках Клубна картка S4S отримується у Місці її продажу.

1.3.1. Клубна картка S4S у Місці її продажу (у випадку замовлення через мережу Інтернет штрих кода) повинна бути цілісна. Виконавець та/або Комерційний представник не несуть відповідальності за дії та наслідки таких дій особи, яка придбала у третіх осіб підроблену Клубну картку S4S та/або Клубну картку S4S, строк дії якої закінчився. В такому разі між Виконавцем, Комерційним представником та такою особою не виникає жодних договірних зобов’язань; така особа не являється Клієнтом у розумінні даного Договору, на неї не розповсюджуються права та обов'язки Клієнта за даним Договором.

1.4. Передача Клубної картки S4S. 

1.4.1. Клієнт має право передати Клубну картку S4S після її активації у власність третій особі, віком від 18 років. В такому разі, така третя особа (новий Клієнт) повинна підписати Заяву про приєднання до даного Публічного Договору. Клубна картка S4S, яка видана попередньому власнику анулюється, новий Клієнт отримує нову Клубну картку S4S за вирахуванням Занять, які були використані попереднім власником.  Відмова нового Клієнта (третьої особи) підписати Заяву про приєднання до даного Публічного Договору є підставою для відмови Клієнту в передачі Клубної картки S4S третій особі. Така відмова не вважається порушенням умов даного Договору.

1.4.2. У випадку передачі Клубної картки S4S третій особі, Клієнт зобов’язаний надати такій третій особі повну інформацію про умови отримання Послуг, їх об’єм, ознайомити третю особу з умовами даного Договору та його додатків та про самостійну відповідальність такої третьої особи за дотримання умов даного Договору та його додатків.  Третя особа, яка отримала Клубну картку S4S, зобов’язана та погоджується дотримуватися та повністю виконувати умови даного Договору та всіх його додатків, зокрема, але не виключно, умови Правил, умови активації тощо. 

1.5. За даним Договором Клієнт має право отримувати Послуги у Клубному тренінговому центрі S4S, що відповідають Клубній картці S4S, придбаній Клієнтом, та зазначені у розділі 2 даного Договору.

1.6. Комерційний представник (Продавець) здійснює продаж Клубних карток S4S через третіх осіб у Місцях продажу. Вартість Клубної картки S4S  відповідної категорії, типу, місцю отримання Послуг, визначається у Місцях їх продажу відповідно до умов, передбачених даним Договором.

1.7.Клієнт зобов’язується дотримуватися Правил Клубного тренінгового центру S4S, наведених у Додатку № 2 до даного Договору.


2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Клієнта та Виконавця. Перед початком отримання Послуг кожний Клієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Клієнт не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно, Клієнт, який підписав Заяву про приєднання до Договору (Додаток №4 до Договору) вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

2.2. Договір про надання послуг по проведенню тренінгів укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Договору сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

2.3. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Клієнтом наступних конклюдентних дій, направлених на отримання послуг:

2.3.1. Заповнення Клієнтом всіх обов’язкових граф Заяви про приєднання до Договору, підпис і надання  Клієнтом Виконавцю або уповноваженим ним особам Заяви про приєднання до Договору.

2.3.2. Придбання Клієнтом Клубної картки S4S відповідного типу та/або оплату участі в одноразовому Занятті по програмі «S4S start» на умовах, визначених даним Договором.


3.КЛУБНА КАРТКА. ОДНОРАЗОВЕ ЗАНЯТТЯ ПО ПРОГРАМІ S4S start.

3.1. За цим Договором Виконавець надає Послуги в Клубному тренінговому центрі S4S згідно категорії, типу, місцю, часового проміжку отримання Послуг згідно обраної Клієнтом Клубної картки S4S та/або придбання одноразового Заняття по програмі S4S start. Тип Клубної картки S4S визначає доступ Клієнта до Клубного тренінгового центру S4S та конкретних Послуг, що надаються Клієнту. Обсяг і види Послуг наведено у Додатку № 1 до даного Договору.

3.2. За цим Договором Клієнт обрав Клубну картку S4S, тип якої зазначений на самій Клубній картці S4S та/або міститься у штрих коді, який направляється Клієнту на умовах даного Договору. 

3.2.1.За даною Офертою Клієнт має право придбати в Клубному тренінговому центрі S4S та у Місцях продажу (у разі їх наявності)  Клубні картки S4S, типи та вартість яких передбачені у Додатку №3 до даного Договору, а також оплатити участь (придбати право участі)  в одноразовому Занятті по програмі «S4S start».

3.2.2. Придбати Клубні картки S4S та отримувати Послуги у Виконавця за даним Договором мають право виключно особи віком від 18 років.

3.3. Клубна картка не підлягає обміну на грошові кошти.

3.4. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після укладання цього Договору (акцептування цієї Оферти) та/або після активації придбаної Клубної картки S4S Клієнт відмовиться від Договору в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають за винятком умов, передбачених п. 4.7.5. цього Договору.

3.5. Активація Клубної картки S4S здійснюється у відповідності до умов даного Договору.

3.5.1. З моменту активації Клубної картки S4S вважається, що Клієнт почав споживати послуги Виконавця.

3.5.2. Активація у Клубному тренінговому центрі S4S.

Під час активації Клубної картки S4S у Клубному тренінговому центрі S4S, з метою подальшої ідентифікації, Клієнт зобов’язаний звернутися до Виконавця або до уповноважених ним осіб та:

·         Підписати Заяву про приєднання до даного Договору;

·         зазначити своє прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце проживання та інші дані, що містяться в Заяві про приєднання до даного Договору (Додаток №4 до Договору);

·         пред’явити паспорт;

·         зазначити свої контактні дані (телефон, e-mail);


4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ

4.1. Порядок надання Послуг визначається Правилами. Правила затверджуються Виконавцем. Факт оплати Клубної картки S4S, та/або придбання одноразового Заняття по програмі «S4S start», акцепту даної Оферти, активація Клубної картки S4S, означає, що Клієнт ознайомлений з Правилами та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором, Правилами та чинним законодавством України.

4.2. Години відвідування Клубного тренінгового центру S4S Клієнтом встановлюються у відповідності до Правил та в залежності від придбаної Клієнтом Клубної картки S4S.

4.2.1. Відвідуванням Клієнтом Клубного тренінгового центру S4S вважається його перебування на території Клубу та/або ідентифікація його як Клієнта Клубного тренінгового центру S4S на центральній рецепції, у тому числі, але не виключно, отримання Клієнтом ключа з нумерованим брелоком від шафки для переодягання.

4.3. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубного тренінгового центру S4S у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров’ю чи життю. Про такі зміни розкладу Виконавець або уповноважені ним особи повідомляють відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті (www.s4s-team.com) або будь-яким іншим способом сповіщення за своїм вибором. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд.

4.5. Клієнт має право:

4.5.1. вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку представників Виконавця;

4.5.2. замовляти додаткові Послуги, що підлягають додатковій оплаті, у разі їх наявності;

4.5.3. отримувати усні роз’яснення щодо умов цього Договору і Правил та тлумачення їх змісту;

4.5.4. вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за Договором;

4.5.5. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубного тренінгового центру S4S, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;

4.5.6. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;

4.5.7. під час споживання Послуг користуватися допомогою кваліфікованих фахівців та Партнерів, які залучені Виконавцем до надання Послуг;

4.5.8. за погодженням з Виконавцем збільшувати обсяг Послуг. У такому разі Клієнт зобов’язаний здійснити відповідну доплату згідно з Прейскурантом, що діє на дату здійснення такої оплати;

4.5.9. отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни безпосередньо в Клубному тренінговому центрі S4S та/або на Сайті;

4.5.10. на підтримку своїх законних інтересів та правомірних вимог;

4.5.12. передати Клубну картку S4S у власність  третій особі, дотримуючись при цьому умов даного Договору. 

4.6. Клієнт зобов’язується:

4.6.1. завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість обраних Послуг та додаткових Послуг;

4.6.2. не передавати Клубну картку S4S з моменту її активації третім особам для її використання в Клубі (кожна Клубна картка є «іменною» з моменту її активації) за виключенням дотримання процедури передачі Клубної картки S4S, визначеної даним Договором;

4.6.3. відвідувати Клубний тренінговий центр S4S у межах його робочого часу згідно з графіком, зазначеним у Правилах, та у відповідності до типу Клубної картки S4S, що належить Клієнту;

4.6.4. охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна, яке знаходиться у Клубному тренінговому центрі S4S;

4.6.5. самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

4.6.6. нести відповідальність (матеріальну та/або нематеріальну) за свої дії чи дії осіб, за яких Клієнт відповідає, під час відвідування Клубного тренінгового центру S4S та за шкоду, завдану майну, що знаходиться в клубному тренінговому центрі S4S та належіть Виконавцю та/або третім особам, Клієнтом чи особами, за яких він відповідає, у тому числі у розмірі, визначеному у Прейскуранті;

4.6.7. дотримуватись усіх умов цього Договору та додатків до нього.

4.7. Виконавець має право:

4.7.1.вимагати від Клієнта сплати вартості обраних Послуг та/або Додаткових послуг відповідно до умов Договору; 

4.7.2. вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору та Правил;

4.7.3. зробити зауваження Клієнту у разі порушення ним Правил, вказати на підстави такого порушення та скласти Акт про порушення Клієнтом Договору або Акт про факт нанесення шкоди майну (надалі за текстом разом – «Акти»). Акти мають бути складені комісією у складі не менше ніж 1 (однієї) уповноваженої особи Виконавця та 2 (двох) незацікавлених осіб. У разі, якщо Клієнт відмовився від підписання Актів, Акти вважаються дійсними, за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої даним пунктом. З моменту підписання Актів комісією, Клієнт несе відповідальність, в тому числі, але не виключно, матеріальну, передбачену даним Договором, Правилами та чинним законодавством України. У разі, якщо порушення сталось 2 (два) і більше рази – випровадити Клієнта з приміщення Клубного тренінгового центру S4S. При систематичному (2 (два) і більше рази) порушенні Правил Клієнтом – позбавити права відвідувати Клубний тренінговий центр S4S без повернення Клієнту грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі Клубна картка S4S Клієнта блокується, а  Виконавець або уповноважені ним особи складають та підписують відповідний Акт;

4.7.4. не допускати Клієнта до Клубного тренінгового центру S4S, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає Виконавцю або уповноваженим ним особам підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для Виконавця або уповноважених ним осіб;

4.7.5. на власний розсуд відмовити Клієнту в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг. У такому разі Виконавець або уповноважені ним особи повідомляють Клієнта про припинення надання Послуг, та у разі розірвання Договору Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів, сплачених у відповідності до  Умов даного Договору, за вирахуванням (за мінусом) використаного періоду дії Договору (дії Клубної картки S4S). Під час розрахунку суми грошових коштів, що підлягає відшкодуванню, отримані Клієнтом бонуси (у разі їх наявності), не враховуються. Сума грошових коштів, що підлягає відшкодуванню у відповідності до даного пункту, не може перевищувати 70 % (сімдесяти відсотків) вартості придбаної  Клієнтом Клубної картки S4S. Використаним періодом дії Договору є період, що розпочинається з дати активації Клубної картки S4S  Клієнта згідно з умовами даного Договору та закінчується датою прийняття рішення про припинення надання Послуг. Про припинення надання Послуг Клієнт повідомляється будь-яким зручним для Виконавця способом;

4.7.6. вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Виконавця або на користь відвідувачів Клубного тренінгового центру S4S (в залежності від випадку), якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Клієнта;

4.7.7. за існування обставин, що існують поза волею Сторін, або інших обставин, що не залежать від волі Виконавця, припиняти надання Послуг на період дії таких обставин. У такому випадку, після припинення дії обставин, що існують поза волею Сторін, строк дії Клубної картки S4S Клієнта продовжується на строк (кількість тижнів/днів), який не був використаний Клієнтом до настання таких обставин;

4.7.8. розвивати (розширювати) комплекс Послуг (в т.ч. вводити нові типи та категорії Клубних карток S4S) без погодження з Клієнтом;

4.7.10. інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.8. Виконавець зобов’язується:

4.8.1. активувати Клубну картку S4S Клієнта у відповідності до умов Договору та Правил;

4.8.2. надавати Клієнту сплачені ним Послуги у відповідності до категорії та типу Клубної картки S4S останнього;

4.8.3. забезпечити надання Послуг з дотриманням умов Договору та Правил, якість яких визначається Виконавцем;

4.8.4. підтримувати функціонування обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Клієнтом; 

4.8.5. подовжити строк дії Клубної картки S4S Клієнта у випадках, передбачених Договором та Правилами;

4.8.6. на вимогу Клієнта надати Акт наданих послуг.

4.8.6.1. У разі, якщо Клієнт не звернувся до Виконавця з проханням надати Акт наданих Послуг до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, за відсутності зауважень та повідомлень від Клієнта, Акт наданих послуг вважається ним прийнятий, а Послуги – наданими в повному обсязі та належної якості. 

4.8.6.2. У разі, якщо Клієнт звернувся до Виконавця з проханням надати Акт наданих Послуг у строки, зазначені у п. 4.8.6.1. даного Договору, такий Акт наданих Послуг складається Виконавцем та передається Клієнту в твердій копії в 2 (двох) автентичних примірниках. За відсутності до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, зауважень та повідомлень від Клієнта, Акт наданих послуг вважається ним прийнятий, а Послуги – наданими в повному обсязі та належної якості.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми уповноваженими представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 1 (одного) календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.

5.2. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю та третім особам шляхом псування їх обладнання та іншого майна. 

5.3. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Клієнт має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров'я. У випадку приховування Клієнтом від Виконавця інформації щодо стану свого здоров’я, що може призвести до отримання будь-якого роду шкоди як самим Клієнтом, так і іншими Клієнтами Клубу, відповідальність перед Виконавцем та іншими Клієнтами за такі дії несе Клієнт, що приховав інформацію, самостійно у повному обсязі.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клубний тренінговий центр S4S, що призвели до негативних наслідків.


6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість Послуг за цим Договором відповідає вартості обраної Клієнтом Клубної картки S4S, яка залежить від категорії, типу обраної Клубної картки S4S, або вартості  одного Заняття по програмі «S4S start» графіку, часового проміжку отримання Послуг Клієнтом та зазначається у Місці продажу Клубної картки S4S.

6.2. Оплата вартості Послуг за цим Договором здійснюється шляхом оплати Клубної картки S4S або одного Заняття по програмі «S4S start» у Місці її продажу та є підтвердженням акцептування Клієнтом цієї Оферти Договору та його додатків.

6.3. Підтвердженням оплати Послуг за даним Договором є:

6.3.1. Квитанція або фіскальний чек про сплату вартості Клубної картки S4S, або оплата за одне Заняття по програмі «S4S start» яка надається Клієнтом Виконавцю на підтвердження здійсненої оплати за реквізитами Виконавця, зазначеними в даному Договорі.

6.4. Кошти, сплачені Клієнтом у відповідності до п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3 цього Договору, поверненню не підлягають.

6.5. Оплата за цим Договором вважається здійсненою з моменту зарахування коштів, сплачених Клієнтом, на рахунок Виконавця чи третьої особи, що здійснює продаж відповідно до умов даного Договору.


7. ОБСТАВИНИ, ЩО ІСНУЮТЬ ПОЗА ВОЛЕЮ СТОРІН

7.1.Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини, що існують поза волею Сторін. Сторони домовилися, що до обставин, що існують поза волею Сторін, окрім іншого, вони відносять: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб, вибух, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус,  пожежа,  просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клубний тренінговий центр S4S; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які, на думку Виконавця, завдають Клієнтові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; ремонтно-профілактичні роботи у будівлі, приміщеннях, де розташований Клубний тренінговий центр S4S і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та/або припинення яких не залежить від волі Сторін. На період існування обставин, що існують поза волею Сторін, Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця. Підтвердженням дії обставин, що існують поза волею Сторін у Виконавця може бути будь-який документ, оформлений належним чином, що має посилання та підтвердження таких обставин.

7.2. Сторони усвідомлюють, що такі обставини унеможливлюють процес надання Послуг та не є підставою для розірвання Договору.


8.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. Цей Договір для Клієнта набуває чинності з моменту його Акцептування Клієнтом, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Клубної картки S4S, та діє до останнього дня строку дії Клубної картки S4S. Оферта діє безстроково.

8.2. Усі додаткові угоди, укладені до цього Договору, є невід'ємними частинами цього Договору. Внесення змін у Додатки до цього Договору відбувається з урахуванням особливостей, викладених у його Додатках. Зміни до даного Договору, Додатків до нього  можуть бути внесені в односторонньому порядку Виконавцем та доведено до Клієнта шляхом розміщення на Сайті або ознайомлення клієнта під підпис з такими змінами, з моменту набрання ними чинності Клієнт погоджується їх виконувати. Спосіб доведення до відома Клієнтів змін до даного Договору обирається Виконавцем.

8.3. Цей Договір не може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього, окрім випадків, визначених у п. 4.7.  цього Договору.

8.4. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця та на підставах, вказаних у п. 4.7. цього Договору, вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі. 


9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Ця Оферта та Договір складені українською мовою. 

9.2. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

9.3. Якщо Клієнт не відвідує Клубний тренінговий центр S4S, не використовує свою Клубну картку S4S або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та/або внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної картки S4S не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

9.4. Якщо на момент підписання Договору Виконавцем проводились акції, Клієнт підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними, не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної картки S4S може відрізнятися від того, що зазначений у даному Договорі. Клієнт також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, що, на думку Клієнта, є більш вигідні, ніж/та на умовах яких Клієнт уклав цей Договір.

9.5. Цим Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору (акцептування цієї Оферти) означає, що:

 а) Клієнт свідомо погоджується на всі умови Договору;

б) Клієнт ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує;

 в) стан здоров'я Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має протипоказань щодо занять спортом та фізичних навантажень;

г) Клієнт надає свою згоду на обробку його персональних даних Виконавцем та Комерційним представником у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України та необхідні для укладання даного Договору та його виконання;

9.6. Сторони домовились, що надання Послуг та обслуговування Клієнтів (повністю або частково) може здійснюватися іноземними мовами, зокрема, але не виключно, російською мовою. Така умова не буде свідчити про будь-яку дискримінацію чи порушення прав споживачів у рамках чинного законодавства України.


10. ДОДАТКИ

10.1. До даного Договору додаються наступні додатки, які є невід’ємними частинами Договору:

10.1.1. Додаток № 1. Послуги по проведенню тренінгів.

10.1.2. Додаток №2. Правила Клубного тренінгового центру S4S, актуальна редакція яких також розміщена за посиланням: https://www.s4s-team.com .

10.1.3. Додаток №3. Типи та вартість Клубних карт S4S.

10.1.4. Додаток №4. Заява про приєднання до Публічної оферти Договору про надання послуг по проведенню тренінгів №02/20   від  1 лютого 2020р.


Виконавець

ФОП Самусєв Станіслав Сергійович


Поточний рахунок:


IBAN: UA203007110000026001052669363

Печерська філія АТ КБ «Приват банк», м. Київ, МФО: 300711,

РНОКПП: 2915620531,

Тел.: (067) 483-33-99

office@s4s-team.com